Open: donderdag-zondag
info@restaurant-nonamanis.com +31 (0)6 209 614 02

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Restaurant Nona Manis niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Restaurant Nona Manis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Restaurant Nona Manis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Restaurant Nona Manis. Restaurant Nona Manis behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Restaurant Nona Manis. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Restaurant Nona Manis geen controle heeft. Restaurant Nona Manis draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Restaurant Nona Manis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Restaurant Nona Manis verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Restaurant Nona Manis verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Restaurant Nona Manis of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Nona Manis.

Daarnaast is op de Restaurant Nona Manis internetsite het volgende privacy statement van toepassing. Restaurant Nona Manis adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Restaurant Nona Manis internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Restaurant Nona Manis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Restaurant Nona Manis internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Restaurant Nona Manis internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Restaurant Nona Manis internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Restaurant Nona Manis ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Restaurant Nona Manis zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Restaurant Nona Manis, een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Restaurant Nona Manis internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Restaurant Nona Manis verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Restaurant Nona Manis internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Restaurant Nona Manis internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Restaurant Nona Manis, al dan niet via de Restaurant Nona Manis internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Restaurant Nona Manis internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Restaurant Nona Manis uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Restaurant Nona Manis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. 

Ons website adres is: https://restaurant-nonamanis.com

Gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Restaurant Nona Manis internetsite bent. Restaurant Nona Manis gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Restaurant Nona Manis internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Restaurant Nona Manis kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Restaurant Nona Manis internetsite.

De Restaurant Nona Manis internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Restaurant Nona Manis internetsite. Restaurant Nona Manis houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Restaurant Nona Manis internetsite.

Beveiliging
Restaurant Nona Manis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Restaurant Nona Manis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden
Restaurant Nona Manis kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Restaurant Nona Monis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Restaurant Nona Manis raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Restaurant Nona Manis
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Restaurant Nona Manis Internetsite, kunt u contact opnemen via info@restaurant-nonamanis.com